Dátaí Damhsa Laethúla – Láithreacht ar son na Síochána // Daily Dance Dates – Presence for Peace


Leanúint le Dánta Rince, Gealach Nua Inis Oírr 13 Samhain 09:27 2023, Ionad Ealaíon Áras Éanna

Tá níos mó i gceist le fíorshíocháin ná easpa teannais. Is láithreacht an cheartais é
Martin Luther King, Jr.

DÁTAÍ DAMHSA (Cleachtaí 9 nóim) Cuireadh chuig cleachtadh rialta laethúil, aon am, aon áit, i d’aonar nó le daoine eile

Féach an nasc fuaime le haghaidh tacaíochta

CUSPÓIR LE DÁTAÍ DAMHSA
Dátaí Damhsa -Is bealach furasta é seo chun do chóras néaróg a rialú agus chun cothromaíocht a bhaint amach i do cholainn, i d’intinn, i d’áit agus i do chaidrimh. Tacaíonn sé le feasacht a fháil ar ár gcolainneacha cultúrtha agus ar ár ndúshláin dhaonna. Tugann sé deis dúinn dul i ngleic la damhsa an tsaoil. Is éard atá i gceist le Dátaí Damhsa ná go gcruthófaí spás anála agus gluaiseacht fheasach. Is bealach é chun oibriú lenár mothúchán agus ligean dóibh sreabhadh leo go sábháilte.  

DÁTAÍ DAMHSA- TREOIR
Is féidir tabhairt faoi na cleachtaí asat féin, nó, ar mhaithe le taithí níos fearr, Dáta Damhsa a dhéanamh, dá bhféadfá é, le duine amháin eile (de réir aoise/cultúr srl.)- duine éigin gur féidir leat a bheith leo go fisiciúil sa spás céanna nó ar ghlaoch gutháin srl. Is smaoineamh maith é go mbeadh a rún féin ag gach rannpháirtí don Dáta Damhsa.

Dáta Damhsa Laethúil – Is cleachtadh 9 nóiméad é atá roinnte ina thrí chuid agus gach cuid ag seasamh 3 nóiméad (3/3/3)
3 nóiméad ciúnais/machnaimh
3 nóiméad gluaiseachta
3 nóiméad ag machnamh ar shíocháin (m.sh. scríobh, damhsa, canadh, cumarsáid)

Íomhá, buíochas le Cormac Coyne

_______________________________________________________

Continuation of Dance Dates, New Moon Inis Oírr 13 November 09:27 2023, Áras Éanna Arts Centre

True peace is not merely the absence of tension. It is the presence of justice
Martin Luther King, Jr.

DANCE DATES (9 min practices) An invitation to regular daily practice, any time, any place, alone or with others

See audio link for support

DANCE DATES INTENTION
Dance Dates are an easy route to regulate your nervous system and to find balance within your own body, mind, place and relationships. It supports cultivating awareness of our cultural bodies and our human challenges. It gives us a way to engage with the dance of life. Dance Dates are about creating a space to breathe and move consciously. It’s a way to work with our feelings and let them flow safely.  

DANCE DATES INSTRUCTION
Practices can be carried out individually, or for enhanced experience if possible anchor your Dance Date with one other person (across age/culture etc.) – someone you can be physically in the same space as or via phone call etc. It’s a good idea for each participant to set their own intention for Daily Dance Dates.

Daily Dance Date 9 minute practice is divided into three components of three minute duration (3/3/3)
3 minutes of stillness/meditation
3 minutes of movement
3 minutes of contemplating peace (e.g write, dance, sing, communicate)

Image Credit Cormac Coyne